جعفری خشک

این محصول به صورت برگ – سورت شده – گرانول – پودر ارائه خواهد شد.